“នៅទីនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ជីវិត” ជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ចំពោះអតិថិជនគ្រប់ៗគ្នា ។ សូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបង្ហាញលោកអ្នកពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់នូវផលិតផលដ៏ប្រកួតប្រជែង និងសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុតជូនលោកអ្នក។

អំពីយើងខ្ញុំ

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ អុិនសួរេន ម.ក (ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍) គឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងស្រុកដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិខ្ពស់បំផុត។

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការ ​ពី ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្តុ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០។​

ថ្នាក់ដឹកនាំ និងគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់យើងខ្ញុំ មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតអន្តរជាតិដែលទទួលបានជោគជ័យនៅទូទាំងអាស៊ី​ ជាពិសេសនៅក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតថ្មី ដែលកំពុងតែរីកចម្រើន ហើយយើងខ្ញុំ ក៏បាននាំជំនាញទាំងនេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយបង្កើតឲ្យមានក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ នេះឡើង។

ការបំពេញសេវាកម្មដ៏ល្អប្រណិតជូនអតិថិជនគឺជាយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់ពួកយើង។​ យើង នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ព្យាយាមធ្វើឱ្យប្រាកដថាបុគ្គលិករបស់ពួកយើងគ្រប់ៗរូប បានបំពេញបន្ថែមរាល់សេវាកម្មដ៏ល្អពិសេសជូនអតិថិជន ហើយទទួលបានការពេញចិត្តពីអតិថិជន។ យើង រចនាយុទ្ធសាស្រ្តស្របតាមគោលដៅចម្បងរបស់ពួកយើង ដោយផ្តល់នូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានតម្លៃបំផុត និងផ្តោតសំខាន់ឥតឈប់ឈរទៅលើការច្នៃប្រឌិត និងកែលម្អសេវាកម្មអតិថិជនដើម្បីផ្តល់បទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតជូនអតិថិជនរបស់ពួកយើង។

Mr. Jan Arend Wes
អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

តើផលិតផលរបស់ ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ មួយណាដែលត្រូវជាមួយតម្រូវការរបស់អ្នក?

family kh

ខ្ញុំចង់សន្សំប្រាក់
និងការពារការសិក្សាកូនរបស់ខ្ញុំ

education Kh

ខ្ញុំចង់សន្សំប្រាក់
និងការពារអនាគតគ្រួសារខ្ញុំ

Group kh

ខ្ញុំចង់ការពារនិយោជិតរបស់ខ្ញុំ
ទាំងក្នុងអំឡុង និងក្រោយពេលធ្វើការ

ការចុះផ្សាយថ្មីៗអំពីយើងខ្ញុំ

ដំណើរកម្សាន្ត VIP (FTL Leap Start) របស់ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុឆ្នើម និង ប្រធានអាជីវកម្មឆ្នើមរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍

កម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីដំណើរកម្សាន្ត VIP (FTL Leap Start) របស់ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុឆ្នើម និង ប្រធានអាជីវកម្មឆ្នើម ប្រចាំត្រីមាសទី3 របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍

អានបន្ថែម

កម្មវិធី Sharing Day 2023

Sharing Day ជាកម្មវិធីជួបជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន

អានបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ចូលរួម “ទិវាធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា” ក្នុងខេត្តកំពត រយៈពេល២ថ្ងៃពេញ

កម្រងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីស្តង់ ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ រយៈពេល2ថ្ងៃពេញ នៅថ្ងៃទី29-30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “ទិវាធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា”

អានបន្ថែម