សារព័ត៌មាន

រីករាយបុណ្យណូអែល

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ សូមជូនពរលោកអ្នក និងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលនេះ ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខ សុភមង្គល និងសំណាងល្អ។

យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។