សារព័ត៌មាន

ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ នៅជាមួយសហគមន៍

យើងបានមកដល់កណ្តាលទីក្រុងដ៏អស្ចារ្យនៃខេត្តកំពង់ធំហើយ។ យើងសង្ឃឹមថា ប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍នឹងប្រើប្រាស់ បង់អង្គុយដែលមាននៅជុំវិញក្រុងកំពង់ធំ ដែលក្រុមហ៊ុនទើបនឹងបានផ្តល់ជូននេះ។

សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អ និងមានសុវត្ថិភាព។ សូមកុំភ្លេចអនុវត្តវិធានការ ៣ការពារ និង៣កុំ។

នៅទីនេះ សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា សម្រាប់ជីវិត
យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។