យើងតែងតែស្វែងរកអ្នកដែលមានទេពកោសល្យជានិច្ច។ តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចង់ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ការងារដែលធ្វើដដែលៗដែរឬទេ?​ តើអ្នកចង់នាំយកចំណុចខ្លាំង និងបទពិសោធន៍របស់អ្នក ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែរឬទេ?

ឱកាសការងារនៅ ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍

យើងខ្ញុំជ្រើសរើស​ និងរក្សានូវបុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យល្អៗ និងពូកែក្នុងទីផ្សារធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។​ ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ​ផ្តល់ជូននូវការបណ្តុះបណ្តោល និងការអភិវឌ្ឍន៍ដល់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីជួយឲ្យពួកគេសម្រេចបាននូវគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

ក្លាយជាទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ

យើងខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលមានមហិច្ឆិតាខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមផ្តល់ការការពារដល់គ្រួសារកម្ពុជា និងចាប់អារម្មណ៍បង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង។

យើងកំពុងតែជ្រើសរើសមុខតំណែងខាងក្រោម៖

 • Business Managers (Agency) ភ្នំពេញ និង កំពង់ធំ
 • Financial Consultants (Agency) ភ្នំពេញ និង កំពង់ធំ
 • Agency Development Managers ភ្នំពេញ និង កំពង់ធំ
 • Brand & Marketing Manager ការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ
 • Partnership Account Manager ការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ
 • Reporting & Budgeting Manager ការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ
 • Sales Promotion Manager ការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ
 • Sales Training Manager ការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ
 • Accounting Executive ការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ
 • Customer Service Executive ភ្នំពេញ និង កំពង់ធំ
 • Distribution Admin Executive ការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ
 • New Business Executive ការិយាល័យកណ្តាល ភ្នំពេញ