សារព័ត៌មាន

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមករណីជំងឺ កូវីដ១៩ សម្រាប់អតិថិជន

ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន​​ ជាពិសេសនៅក្នុងគ្រាលំបាកដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងរោគរាតត្បាត កូវីដ ១៩ ។

បន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយពីការផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់សុវត្ថិភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនមក​ ក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើនការការពារសម្រាប់អតិថិជនចំពោះជំងឺ កូវីដ ១៩​។

ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមក្នុងករណីជំងឺ កូវិដ ១៩ ដោយឥតគិតថ្លៃ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ចាប់ពី ៥០០ ដុល្លារ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានឆ្លងជំងឺ កូវិដ ១៩ ។ លើសពីនេះទៀត ក្រុមគ្រួសាររបស់អតិថិជននឹងទទួលបានប្រាក់សំណងចំនួន ៣.០០០ ដុល្លារ បន្ថែមទៀត ប្រសិនបើមានការបាត់បង់អាយុជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩ ។

 

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមករណីជំងឺកូវីដ ១៩ 

 • ការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមករណីជំងឺកូវីដ ១៩ ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនទាំងចាស់ និងថ្មី ដែលបានទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងពី ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ មុន ឬនៅត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដែលយ៉ាងហោចណាស់មានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងបុគ្គលដែលមានសុពលភាពមួយ។
 • រយៈពេលនៃការធានារ៉ាប់រងពិសេសនេះ មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ។
 • រយៈពេលរង់ចាំ ១៤ ថ្ងៃ ត្រូវបានអនុវត្តចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ករណីជំងឺ កូវីដ ១៩ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចេញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងកាលបរិច្ឆេទបន្តសុពលភាពឡើងវិញនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (ដោយយកកាលបរិច្ឆេទមួយណាចុងក្រោយគេ)។
 • ស្ថានភាពសុខភាពកើតមុនពេលធានារ៉ាប់រង មិនត្រូវបានធានាឡើយ។
 • លទ្ធផលនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺកូវីដ ១៩ ត្រូវចេញដោយអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ និងត្រូវបញ្ជាក់អះអាងដោយស្ថាប័នរដ្ឋ (ក្រសួងសុខាភិបាល) ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យត្រឹមត្រូវ។
 • សម្រាប់ការទាមទារសំណងករណីមរណភាព ឬ រកឃើញថាមានជំងឺកូវីដ ១៩ អតិថិជន ឬអ្នកទទួលផលត្រូវជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ ក្នុងរយៈពេល ៩០ (កៅសិប) ថ្ងៃ គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃមរណភាព ឬរកឃើញថាមានជំងឺ កូវីដ១៩ ហើយត្រូវផ្តល់រាល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដូចជា លទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ១៩ រយៈពេលសម្រាកពេទ្យ និងសំបុត្រមរណភាព ដែលបញ្ជាក់ដោយអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា។
 • អត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវផ្តល់ជូននោះត្រូវទូទាត់នៅក្នុងករណី៖
 • អតិថិជនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលត្រឹមត្រូវ។
 • អត្ថប្រយោជន៍នេះត្រូវផ្តល់ជូនតែម្តងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងម្នាក់ ដោយមិនគិតពីចំនួនបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រងមាន។
 • ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ នឹងផ្តល់សំណងសរុបអតិបរមាត្រឹម ១០០.០០០ ដុល្លារអាមរិក ប៉ុណ្ណោះចំពោះការធានារ៉ាប់រងបន្ថែមករណីជំងឺ កូវីដ ១៩ នេះ។
 • ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ខ និងលក្ខខណ្ឌដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន ហើយការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៃការផ្តល់សំណង គឺអាស្រ័យលើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។
យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។