សារព័ត៌មាន

Our Most Appreciated – ខែសីហា ២០២០

ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ តែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើបរិយាកាសការងារដែលមានភាពសប្បាយរីករាយ​​ និងមានការចូលរួមពីបុគ្គលិក​។ ជាក់ស្តែង ក្រុមហ៊ុន ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ បានបង្កើតកម្មវិធី Our Most Appreciated ដើម្បីកោតសរសើរ និង​អរគុណចំពោះបុគ្គលិកឆ្នើមរបស់យើងសម្រាប់ការប្តេជ្ញាចិត្តបំពេញការងារយ៉ាងល្អប្រសើររបស់ពួកគាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុន។

នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ យើងបានកោតសរសើរចំពោះបុគ្គលិកឆ្នើមរបស់យើងជាលើកដំបូង។ សូមចូលរួមអបអរសាទរ ដល់​​ជ័យលាភីដ៏ស័ក្តិសមរបស់យើង​ និង​អរគុណចំពោះការបំពេញការងារយ៉ាងល្អប្រសើរកន្លងមករបស់ពួកគាត់។

 

យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។