សារព័ត៌មាន

កាដូសម្រាប់ខែឧសភា

ដាក់ទឹកក្ដៅក៏បាន ទឹកត្រជាក់ៗក៏បាន 😍

កាដូសម្រាប់អតិថិជន 100នាក់ដំបូង ដែលសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ផលិតផលណាមួយក៏បានជាមួយ ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ លោកអ្នកនឹងទទួលបានដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាត ១ភ្លាមៗ។

ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ៖

  • សម្រាប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងដែលទិញចាប់ពីថ្ងៃទី1 ដល់ ថ្ងៃទី31 ខែឧសភា ឆ្នាំ2024 (អាស្រ័យទៅលើកាលបរិច្ឆេទនៃការបង់បុព្វលាភ)។
  • ការផ្ដល់ជូននេះសម្រាប់អតិថិជនដែលបង់បុព្វលាភជា ឆមាស (៦ខែម្តង) និងប្រចាំឆ្នាំ តែប៉ុណ្ណោះ។
  • អតិថិជននឹងទទួលបានដបទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបុព្វលាភត្រូវបានបង់រួចរាល់។
  • អតិថិជនដែលជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ និងជា FC/BD/BM ក៏មានសិទិ្ធចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជូននេះផងដែរ។
  • អតិថិជនម្នាក់ទទួលបានដបទឹកតែមួយប៉ុណ្ណោះ។
  • ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វ័រឈូន ឡាយហ្វ៍ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ ដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 1800 202 202 (ឥតគិតថ្លៃ) រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

យើងរីករាយនឹងជួយលោកអ្នកជ្រើសរើសគម្រោងសន្សំដែលសមស្របសម្រាប់លោកអ្នក។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្សំ និងការការពារអនាគតរបស់លោកអ្នក។